13 listopada 2013

Jakie formalności musimy załatwić przy sprzedaży domu?

formalnościNajważniejsze, o czym musimy pamiętać to, to że aby w ogóle transakcja sprzedaży domu, czy jakiejkolwiek innej nieruchomości była ważna umowę powinniśmy sporządzić i podpisać w obecności notariusza. Dzięki temu obie strony będą miały gwarancję, że taka transakcja jest w pełni zabezpieczona. Dodatkowo notariusz sporządzi też dokument zwany aktem notarialnym, w którym będą zawarte odpowiednie dane. Poza datą i miejscem sporządzenia aktu oraz danymi kancelarii notarialnej, będą tam zawarte takie informacje jak dane obu stron, ich oświadczenia, a także opis wszelkich zaistniałych okoliczności w trakcie gdy powstawanie aktu miało miejsce. Oprócz tego będzie on zawierał potwierdzenie odczytania jak i przyjęcia go, wraz z podpisami obu stron i notariusza.
Aby zawrzeć umowę sprzedaży należy także przedstawić notariuszowi określone dokumenty. Jeśli kupujący nie dysponuje gotówką na zakup nieruchomości, wówczas musi przedstawić odpowiednie zaświadczenie z banku o tym, że został mu przyznany kredyt. Właściciel powinien z kolei przedstawić odpowiednie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami, jak tez odpowiednie zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy, że nikt nie jest zameldowany w tym domu. Niezbędne będą także wszelkiego rodzaju wypisy, na przykład z księgi wieczystej. Obie strony powinny się także stawić z dowodami osobistymi, oraz z numerami PESEL (ten jest na dowodzie) oraz NIP.
Wszystkie dokumenty trzeba wcześniej przedstawić notariuszowi, aby miał czas spokojnie się z nimi zaznajomić i przygotować odpowiednią treść aktu notarialnego. Notariusz nie ma wpływu na to jak będzie wyglądała sama umowa, jego zadaniem jest jedynie potwierdzenie woli stron. Transakcja uważana jest za dokonaną w momencie, gdy obie strony zgodzą się z treścią katu notarialnego i wraz z notariuszem złożą podpisy.